DELL PARTNER  HAL3000 HALSHOP (POČÍTAČE, NOTEBOOKY, SERVERY) ESET PARTNER - KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ ADOBE PARTNER

Informační memorandum společnosti K2N way s.r.o.

Informace o zpracování osobních údajů
Tímto dokumentem Vám jako subjektu údajů poskytujeme informace a poučení o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 679 / 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Tento dokument je pravidelně aktualizován
S Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu a v rozsahu nutném pro daný účel. Veškeré osobní údaje nacházející se v elektronických složkách, datových discích, programových nosičích a serverech jsou chráněny hesly, antivirovými programy a firewall v rámci síťového zabezpečení.

Informace o právech, která jako subjekt údajů máte
Správce Vašich osobních údajů:
Správcem Vašich osobních údajů je společnost K2N way s.r.o., IČO: 27739139, DIČ: CZ27739139, se sídlem Palackého třída 916/158, Královo Pole, 612 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 55800.

Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) společnost nemá zřízenou.

Správce zpracovává osobní údaje k zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi správcem a Vámi (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Z takového vztahu vyplývají další zákonné povinnosti a správce tak musí zpracovávat osobní údaje i za tímto účelem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) a rovněž k ochraně svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1písm. f) GDPR).
Osobní údaje zpracovává správce rovněž pro ochranu jeho oprávněných zájmů. Oprávněné zájmy správce jsou zejména řádné plnění veškerých smluvních závazků správce, řádné plnění veškerých zákonných povinností správce, ochrana správcova podnikání a majetku a v neposlední řadě také ochrana životního prostředí a zajištění udržitelného rozvoje. V zájmu zajištění co největší ochrany Vašeho soukromí, máte právo vznést námitku, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo, aby byly osobní údaje blokovány.

Osobní údaje, které zpracováváme, jsou uvedeny v následujícím registru osobních údajů. V rámci tohoto interního registru osobních údajů jsou uvedeny tyto informace:

 • Účel zpracování
 • Kategorie subjektů údajů pro každý účel zpracování
 • Kategorie osobních údajů pro každý subjekt údajů
 • Kategorie příjemců osobních údajů (pokud jsou)
 • Právní základ pro zpracování osobních údajů
 • Plánovaná doba zpracování
 • Kategorie zdrojů osobních údajů

Účel zpracování
osobních údajů

Kategorie subjektů
osobních údajů

Kategorie
osobních údajů

Kategorie příjemců
osobních údajů

Právní základ

Doba zpracování

Zdroj OÚ

Agenda prodeje zboží

Klient – individuální prodej výrobků

Smluvní údaje – jméno, příjmení telefon /email

externí příjemci:
kontrolní orgány

uzavření a plnění smlouvy

příprava a trvání smlouvy

oprávněný zájem

návazný prodej

plnění právní povinnosti

doba archivace účetních dokladů

Klient – individuální prodej služeb (on-line)

Smluvní údaje – uživatelské jméno nebo jméno, příjmení, telefon, email

externí příjemci:
kontrolní orgány

uzavření a plnění smlouvy

příprava a trvání smlouvy

oprávněný zájem

návazný prodej

plnění právní povinnosti

doba archivace účetních dokladu

Účel zpracování
osobních údajů

Kategorie subjektů
osobních údajů

Kategorie
osobních údajů

Kategorie příjemců
osobních údajů

Právní základ

Doba zpracování

Zdroj OÚ

 

Personální agenda a mzdy

Uchazeč o zaměstnání

identifikační a kontaktní údaje uchazeče, prokázání kvalifikace

Nejsou

Uzavření a plnění smlouvy

Trvání výběrového řízení

 

Pracovník v pracovně právním vztahu

Osobní údaje personální a mzdové evidence:
Jméno, příjmení, rodné (a všechna předcházející) příjmení, rodné číslo, rodinný stav, číslo OP, místo narození, bydliště, zdravotní pojišťovna, telefon, datum nástupu / ukončení, druh pracovního poměru, sjednaná mzda. číslo účtu pro zasílání výplaty, počet dětí, důchod (typ), exekuce.

Externí příjemci:
kontrolní orgány,
, OSSZ, ČSSZ, FÚ, zdravotní pojišťovny, soudy, exekutorské úřady, Úřady práce, kontrolní orgány, smluvní pracovní lékař, daňový poradce, auditor, ŽÚ, Inspektorát bezpečnosti práce

Uzavření a plnění smlouvy

Příprava a trvání smlouvy

 

Souhlas se zpracováním OÚ

Doba trvání souhlasu

 

Plnění právní povinnosti

Zákonné doba archivace mzdových dokladu

 

Účel zpracování
osobních údajů

Kategorie subjektů
osobních údajů

Kategorie
osobních údajů

Kategorie příjemců
osobních údajů

Právní základ

Doba zpracování

Zdroj OÚ

Agenda dodavatelů

Zástupci právnických osob

OÚ pro identifikaci pro účel smlouvy

Jméno, příjmení, tituly, pracovní pozice, kontaktní email a telefon

uzavření a plnění smlouvy

příprava a trvání smlouvy a její archivace

Podnikající fyzická osoba dle Občanského zákoníku

OÚ pro identifikaci pro účel smlouvy

Jméno, příjmení, tituly, adresa, IĆO, DIČ, bankovní spojení, kontaktní email a telefon

uzavření a plnění smlouvy

příprava a trvání smlouvy a její archivace

K předání osobních údajů do žádné třetí země ani do žádné mezinárodní organizace nedochází a ani takové předání neplánujeme.

Jako subjekt údajů máte následující práva:

 • požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás jako správce zpracováváme ve smyslu článku 13, článku 14 a dále článku 15 nařízení GDPR,
 • požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů ve smyslu článků 16 a 17 nařízení GDPR,
 • požadovat omezení zpracování osobních údajů ve smyslu článku 18 nařízení GDPR
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů článku 21 nařízení GDPR
 • právo na přenositelnost svých osobních údajů ve smyslu článku 20 nařízení GDPR
 • právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování, a to včetně profilování ve smyslu článku 22 nařízení GDPR
 • odvolat kdykoli svůj souhlas se zpracováním
 • na oznámení, že došlo k porušení zabezpečení jeho osobních údajů ve smyslu článku 34 nařízení GDPR
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu článku 13, článku 14 a dále článku 15 nařízení GDPR, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Praha, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů:
Jako subjekt údajů máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu se zpracováním osobních údajů před jeho odvoláním, a to zasláním odvolání na adresu sídla správce nebo pomocí linku v e-mailové komunikaci.

Uplatnění kteréhokoli z Vašich práv uvedených v nařízení GDPR:
Uplatnění práva musí být předloženo písemně v sídle společnosti, s Vaší prokazatelnou identifikací a její autentizací pověřeným pracovníkem. Informace, na které máte jako subjekt údajů právo, Vám poskytneme na základě Vaší žádosti, rovněž v sídle společnosti po prokázání Vaší identity a její autentizaci.

Jaký je právní základ pro zpracování osobních údajů?
Zákonnost zpracování je dána článkem 6 odst. 1 GDPR, podle kterého je zpracování zákonné, je-li nezbytné pro splnění smlouvy, pro splnění právní povinnosti správce, pro ochranu oprávněných zájmů správce nebo zpracování probíhá na základě souhlasu, který jste nám udělil/a. Zákonnost zpracování dále vychází například ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, podle kterého jsou zpracovávány a uchovávány fakturační údaje, ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podle kterého hájí správce své oprávněné zájmy nebo ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Budeme osobní údaje předávat někomu dalšímu?
Osobní údaje musíme v rámci zákonných mezi poskytnout orgánům statní správy, například správci daně, soudům nebo orgánům činným v trestním řízení. Osobní údaje dále budeme předávat dalším třetím osobám jen v případě, že s tím budete řádně obeznámen/a vyjádříte s tím souhlas.

Jak dlouho budeme osobní údaje ukládat?
Osobní údaje budou zpracovávány a ukládány nejméně po dobu trvání smlouvy. Některé osobní údaje potřebné např. pro daňové a fakturační povinnosti budou uchovávány déle, zpravidla 10 let počínaje rokem následujícím od vzniku uchovávané skutečnosti. Osobní údaje, které jsou důležité pro uplatnění oprávněných zájmů správce budou uchovávány maximálně po dobu 3 let od konce smluvního vztahu se správcem. Osobní údaje nebudou nikdy uchovávány déle, než je zákonem stanovené maximum. Po uplynutí archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Jaká jsou vaše práva související se zpracováváním osobních údajů a jak je můžete uplatnit?
Jednotlivá práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na adresu info@k2n.cz nebo zavoláním na telefonní číslo 608 621 144. Svá práva můžete uplatnit rovněž formou písemné žádosti zaslané na naši korespondenční adresu Palackého třída 916/158, Královo Pole, 612 00 Brno. Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytuje správce bezplatně. Vyjádření a případně i informace o přijatých opatřeních Vám správce poskytne co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu je správce oprávněn v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů Vás bude správce informovat.

Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů
Jste oprávněn/a od správce požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, máte právo od správce požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích správce, jeho zástupci a případně pověřenci pro ochranu osobních údajů, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných správcích, o výčtu Vašich práv, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování. Pokud správce hodlá dále Vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytne Vám ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a další příslušné informace. Informace Vám poskytované v rámci uplatnění tohoto práva jsou obsaženy již v tomto memorandu, to Vám však nebrání, abyste si o ně požádali znovu.

Právo na přístup k osobním údajům
Jste oprávněn/a od správce požadovat informaci, zda Vaše osobní údaje jsou zpracovávány či nikoliv a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávání osobních údajů, informace o Vašich právech (práva požadovat od správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás, informace a záruky v případě předávaní́ osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva svobody jiných osob.

Právo na opravu
Pokud došlo na Vaší straně například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaj, máte právo od správce požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz (právo být zapomenut)
V určitých stanovených případech máte právo požadovat, aby správce Vaše osobní údaje vymazal. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Správce osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, můžete se však na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes Vaše právo na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si Vaše osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

Právo na omezení zpracování
Správce zpracovává Vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud byste však měli pocit, že správce např. překračuje výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracovává, můžete podat žádost, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo, aby byly osobní údaje blokovány. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

Právo na přenositelnost údajů
Pokud si přejete, aby správce poskytl Vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předá správce Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, Vámi určenému subjektu, pokud mu v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.

Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování
Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na správce obrátit a požádat jej o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu. Námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování.

Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.